0

Secure Sockets Layer (SSL) ແມ່ນຫຍັງ? ເຮັດວຽກແນວໃດ?

SSL ໂປໂຕຄໍ(Protocol) ຄວາມປອດໄພ ທີ່ຖືກໃຊ້ເປັນມາດຕະຖານ ໃນການເພີ່ມຄວາມປອດໄພ ໃນການສື່ສານຫຼືສົ່ງຂໍ້ມູນເທິງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີການເຂົ້າລະຫັດແບບ Public-key encryption ເປັນການເຂົ້າລະຫັດທີ່ມີ key 2 ສ່ວນຄື public key ແລະ private key ຖືກຄິດຄົ້ນຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດ Netscape ຈາກນັ້ນສົ່ງໃຫ້ກັບ IETF(Internet Engineering Task Force ເປັນກຸ່ມນານາຊາດຂອງຜູ້ທີ່ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງອິນເຕີເນັດໄດ້ແກ່ ນັກອອກແບບເຄືອຂ່າຍ ນັກວິໃຈ ເປັນຕົ້ນ) ເປັນຜູ້ພັດທະນາຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານ. ວິທີການເຮັດວຽກຂອງ SSL SSL ຄື ໂປໂຕຄໍທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງ Application layer ແລະ Transport… Continue Reading