0

PHP ເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນ MySQL

ບົດຄວາມນີ້ຈະກ່ຽວກັບການຂຽນ PHP ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນ (MySQL) ສຳລັບຜູ້ຮຽນຜູ້ໃດຍັງຂຽນ ພາສາ PHP ບໍ່ເປັນເທື່ອໃຫ້ໄປອ່ານກ່ຽວກັບພາສາ PHP ຢຸ່ ສາລະບານ ກ່ອນເນາະ.
ເລີ່ມກັນເລີຍ!!! (ແກ້ໄຂ ໃນນີ້ຈະຂຽນໃຫ້ເບິ່ງແບບສັ້ນກັບແບບລະອຽດ)

ກ່ອນອື່ນເຮົາກໍ່ຕ້ອງສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ອນໃນນີ້

ເມື່ອສ້າງແລ້ວໆເຮົາກໍ່ຂຽນ PHP ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນ.

ໂດຍຄຳສັ່ງທີ່ສັ່ງໃຫ້ PHP ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນແມ່ນ mysql_connect($host, $dbuser, $password)
ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວກໍສັ່ງໃຫ້ມັນເລືອກເອົາ ຖານຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາສ້າງຂຶ້ນມາກ່ອນໜ້ານີ້ ດ້ວຍຄຳສັ່ງ mysql_select_db($dbname,$dbconnect)

ຕໍ່ມາຈະເປັນແບບສັ້ນກະທັດຮັດແຕ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

ພຽງເທົ່ານີ້ໄຟລ໌ PHP ປັດຈຸບັນຂອງເຮົາກໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຖານຂໍ້ມູນແລ້ວ..!

Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER