0

China Post Tracking ນຳວ່າເຄື່ອງຮອດໃສແລ້ວ

ພໍດີຜູ້ກ່ຽວສັ່ງເຄື່ອງມາແຕ່ເນັດ ແລ້ວເຂົ້າເວັບຄູ່ກໍລະນີກໍ່ຄື China Post ຍາກຫລາຍບໍ່ຮູ້ເປັນຫຍັງ ຜູ້ກ່ຽວເລີຍຂຽນໂປແກມໃຫ້ມັນດຶງຂໍ້ມູນມາຈາກເວັບເລີຍ
ໂດຍ module ທີ່ໃຊ້ກໍ່ມີ
beautifulsoup – ສຳລັບຄັດກອງຂໍ້ມູນໃນ Source code
urllib – ສຳລັບເຮັດ url encode ຄ່າທີ່ຈະສົ່ງໄປເຊີເວີ້
urllib2 – ສຳລັບດຶງຂໍ້ມູນມາຈາກເຊີເວີ້
sys – ສຳລັບສະແດງຜົນຄ່າໃນວົງ ລູບ ແບບບໍ່ລົງແຖວ

Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER