0

[Challenge] World GDP!

ໝວດ: Programming ລະດັບ: ປານກາງ

ໂຈດຂໍ້ນີ້ຈະໃຫ້ເຈົ້າຂຽນໂປແກມເພື່ອອ່ານຄ່າຕ່າງໆໃນໄຟລ໌ລຸ່ມນີ້ ແລ້ວລາຍງານ ອອກໜ້າຈໍ

world_gdp_data_2012

ໄຟລ໌ດັ່ງກ່າວມີຂໍ້ມູນ GDP ເປັນເງິນສະກຸນ USD ຂອງຫລາຍຮ້ອຍປະເທດ ໂດຍແຕ່ລະແຖວຈະມີຂໍ້ມູນ

ຊື່ປະເທດ, ຈຳນວນປະຊາກອນ ແລະ GDP ຕາມລຳດັບ. ວຽກຂອງເຈົ້າກໍ່ຄືຂຽນໂປແກມໃຫ້ປະມວດຜົນຂໍ້ມູນໃນໄຟລ໌ ແລະ ເຮັດ Report ອອກມາໃຫ້ User

ໂດຍຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການກໍ່ຄື:

 1. ຈຳນວນປະເທດທັງໝົດພາຍໃນໄຟລ໌.
 2. ຈຳນວນປະຊາກອນໂລກ.
 3. ຊື່ ແລະ ຈຳນວນປະຊາກອນ ຂອງປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນສູງສຸດ.
 4. ຊື່ ແລະ ຈຳນວນປະຊາກອນ ຂອງປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນຕ່ຳສຸດ.
 5. ຊື່ ແລະ GDP ຂອງປະເທດທີ່ມີຄ່າ GDP ສູງສຸດ.
 6. ຊື່ ແລະ GDP ຂອງປະເທດທີ່ມີຄ່າ GDP ໜ້ອຍສຸດ.
 7. ຊື່ ແລະ “GDP per capita” ຂອງປະເທດທີ່ມີຄ່າ “GDP per capita” ສູງສຸດ.
 8. ຊື່ ແລະ “GDP per capita” ຂອງປະເທດທີ່ມີຄ່າ “GDP per capita” ໜ້ອຍສຸດ.
 9. ຄ່າສະເລ່ຍ “GDP per capita” (ການຫາຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນເອົາ “GDP per capita” ຂອງແຕ່ລະປະເທດມາສະເລ່ຍ).
 10. list ຂອງປະເທດທີ່ລ້ຳລວຍ “rich countries” (ໂດຍອີງຕາມຄ່າ “GDP per capita” ທີ່ມີຫລາຍກວ່າ ຄ່າສະເລ່ຍ 3 ເທື່ອ).
 11. list ຂອງປະເທດທີ່ທຸກຍາກ “poor countries” (ໂດຍອີງຕາມຄ່າ “GDP per capita” ທີ່ມີໜ້ອຍກວ່າ 2.5% ຂອງຄ່າສະເລ່ຍ).

Note: “GDP per capita” ແມ່ນກຳນົດໂດຍ ຄ່າຂອງ GDP ຫານໃຫ້ຈຳນວນ ປະຊາກອນ.

ຫ້າມ Hard code ທຸກຢ່າງຕ້ອງໃຫ້ລະບົບຄຳນວນໃຫ້ໝົດເດີ້ 

ບໍ່ຈຳກັດພາສາ ໃຊ້ພາສາຫຍັງຂຽນກໍ່ໄດ້

ພາບຕົວຢ່າງ:

Windows XP-2015-12-18-15-51-08

Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER