0

[CHALLENGE] SHOW THE FLAG!

ໝວດ: ເວັບ ລະດັບ: ງ່າຍ

ເຮົາຮູ້ມາວ່າ ເວັບນີ້ມີຄວາມລັບຫຍັງບາງຢ່າງ ທີ່ເປັນໄພຕໍ່ຊາວເນັດ

ສະນັ້ນຈຶ່ງຢາກຂໍໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍຫາໜ້າລັບນັ້ນໃຫ້ແດ່

LINK : www.frankkung.com/challenge/showflag/

key format: FRANKKUNG{key}


Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER