0

ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ Permission ໃນ Linux

ຜູ້ອ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າເວລາເຮົາໃຊ້ Linux ແລ້ວຈະມີຕັ້ງຄ່າ “ສິດ” ຫຼື Permission ເປັນເລກ 777, 755 ,644 ຫຼື rwxrwxr-x , rw-rw-r– ແລ້ວເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຄືໄດ້ເປັນເລກແບບນັ້ນ, ເປັນຫຍັງຄືໄດ້ເປັນໂຕໜັງສືແປກໆ? ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາໄຂຂໍ້ຄ່ອງໃຈນີ້ກັນເນາະ ເຮົາມາເລີ່ມກັບ rwxrwxrwx ວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ