0

IPv4 ແລະ IPv6 ຕ່າງກັນແນວໃດ?

ພັກຈາກການເບິ່ງບົດຮຽນວິຊາ Networking ເລີຍເອະໃຈວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ IPv4 ແລະ IPv6 ມັນຕ່າງກັນແນວໃດ ແອັດເລີຍຈະອະທິບາຍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ສົງໄສໄດ້ເຂົ້າໃຈກັນຢ່າງກະຈ່າງແຈ້ງເນາະ ເລີ່ມຈາກ IPv4 (32 bits) ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບ IP ທີ່ເຮົາໃຊ້ກັນທົ່ວໄປ (ຕຢ: 192.168.1.1) ແລ້ວເລກໃຫຍ່ສຸດທີ່ເຮົາສາມາດໃສ່ເຂົ້າໄປໃນແຕ່ລະລັອກແມ່ນເລກຫຍັງ? ແມ່ນແລ້ວເນາະ 255 ນັ້ນເອງແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າ 255? ເພາະວ່າ IPv4 ຈະມີ 4 ຊ່ອງແມ່ນບໍ່ ແຕ່ລະຊ່ອງຈະເກັບ binary ຂະໜາດ 8 bits ຫຼືກໍ່ຄືຄຳນວນງ່າຍໆ 2^8 ຫຼືອີກວິທີຄື ປ່ຽນເລກຖານສອງ -> ຖານສິບ 1 1… Continue Reading