0

IPv4 ແລະ IPv6 ຕ່າງກັນແນວໃດ?

ipv6-evolution

ພັກຈາກການເບິ່ງບົດຮຽນວິຊາ Networking
ເລີຍເອະໃຈວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ IPv4 ແລະ IPv6 ມັນຕ່າງກັນແນວໃດ
ແອັດເລີຍຈະອະທິບາຍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ສົງໄສໄດ້ເຂົ້າໃຈກັນຢ່າງກະຈ່າງແຈ້ງເນາະ
ເລີ່ມຈາກ IPv4 (32 bits) ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບ IP ທີ່ເຮົາໃຊ້ກັນທົ່ວໄປ (ຕຢ: 192.168.1.1)
ແລ້ວເລກໃຫຍ່ສຸດທີ່ເຮົາສາມາດໃສ່ເຂົ້າໄປໃນແຕ່ລະລັອກແມ່ນເລກຫຍັງ?
ແມ່ນແລ້ວເນາະ 255 ນັ້ນເອງແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າ 255?
ເພາະວ່າ IPv4 ຈະມີ 4 ຊ່ອງແມ່ນບໍ່ ແຕ່ລະຊ່ອງຈະເກັບ binary ຂະໜາດ 8 bits
ຫຼືກໍ່ຄືຄຳນວນງ່າຍໆ 2^8 ຫຼືອີກວິທີຄື ປ່ຽນເລກຖານສອງ -> ຖານສິບ
1 1 1 1 1 1 1 1 ກໍ່ຈະໄດ້ 255 ນັ້ນກໍ່ຄືຈຳນວນໃຫຍ່ສຸດຂອງ 1 ຊ່ອງເນາະເມື່ອລວມໆກັນແລ້ວ IPv4 ກໍ່ຈະເປັນ 2^32 ມັນສາມາດສ້າງໄອພີໄດ້ 4,294,967,296 ໄອພີແຕ່ວ່າປັດຈຸບັນມັນໃກ້ຈະເຕັມແລ້ວເຂົາເລີຍສ້າງ ໝໍ IPv6 ຂຶ້ນມາ

ສຳລັບໂຕ IPv6 ແມ່ນມັນຈະສາມາດເກັບ IP ໄດ້ຂະໜາດ 128bits ເນາະໂດຍມັນຈະແບ່ງເປັນ 8 ຊ່ອງ, ຊ່ອງລະ 16bits (16bits x 8 = 128bits) ຄືທີ່ຮູ້ເນາະເລກຖານ 10 ມັນຈະສາມາດສະແດງຜົນໄດ້ແຕ່ເລກ 0-9 ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເລກຂະໜາດ 16bits ມັນໃຫຍ່ຫລາຍຖ້າໃຊ້ເລກຖານ 10 ສະແດງເລກ 16bits ແບບເຕັມໆກໍ່ຈະໄດ້ 65535 ເຫັນບໍ່ວ່າເລກມັນໃຫຍ່ຫລາຍ. ສະນັ້ນເຂົາເລີຍເລືອກທີ່ຈະເອົາເລກຖານ 16 ມາສະແດງແທນເລກຖານ 10 ເພາະມັນຈະສັ້ນກວ່າແລະເບິ່ງງ່າຍກວ່າຄືຖ້າຈະສະແດງເລກເຕັມໆຂອງ 16 bits ໃນເລກຖານ 16 ກໍ່ຈະໄດ້ FFFF ເຫັນບໍ່ວ່າມັນສັ້ນກວ່າແຖມ
ເບິ່ງງ່າຍກວ່າ. ເພາະເລກຖານ 16 ສາມາດສະແດງ (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F ຄວາມໝາຍຄື 0-15 ຕາມລຳດັບ). ຄືຕົວຢ່າງໃນຮູບທາງລຸ່ມນີ້ກໍ່ຄືຈະມີ 8 ຊ່ອງແຕ່ຈະໃຊ້ພຽງແຕ່ 4 ຊ່ອງແລ້ວອີກ 4 ຊ່ອງທີ່ເຫຼືອເຮົາກໍ່ສາມາດປະມັນໄປໄດ້ເນາະບໍ່ຕ້ອງເອົາມາໃຊ້ໝົດ.

capture

ເປັນແນວໃດພໍມີໄອເດຍຂຶ້ນບໍ ຫະຫະ

ສຳລັບຜູ້ອ່ານທີ່ຍັງຮູ້ສຶກງົງໆ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ໝົດເລື່ອງໂຕເລກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແນະນຳໃຫ້ໄປອ່ານ ພວກ ເລກຖານ 2 ຖານ 10 ຖານ 16 ແລະ ພວກຈຳນວນ bit byte ຫຍັງນີ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ອນເນາະ ເພາະເຮົາຕ້ອງມີພື້ນຖານຈຸດນັ້ນຈຶ່ງຈະມາສານຝັນທີ່ບົດນີ້ໄດ້ ຫະຫະ

Frankkung

Frankkung

FULLSTACK DEVELOPER - PENETRATION TESTER