0

Add-ons Firefox ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການເຈາະລະບົບ

ຫລາຍຄົນອາດຈະສົງໄສໄວວ່າເວລາເຂົາທົດສອບລະບົບເຂົາເຮັດແນວໃດ ແລ້ວ ໃຊ້ຫຍັງຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກ. ມື້ນີ້ຈະມາແນະນຳ Add-ons ເທິງ Firefox ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການນີ້ໂດຍສະເພາະ ຈາກປະສົບການຂ້າພະເຈົ້າເອງເນາະ ອາດຈະບໍ່ຄົບຖ້ວນແຕ່ກໍ່ ຄອບຄຸມອັນພື້ນຖານ. ▼ω▼