0

[CHALLENGE] SHOW THE FLAG!

ໝວດ: ເວັບ ລະດັບ: ງ່າຍ ເຮົາຮູ້ມາວ່າ ເວັບນີ້ມີຄວາມລັບຫຍັງບາງຢ່າງ ທີ່ເປັນໄພຕໍ່ຊາວເນັດ ສະນັ້ນຈຶ່ງຢາກຂໍໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍຫາໜ້າລັບນັ້ນໃຫ້ແດ່ LINK : www.frankkung.com/challenge/showflag/ key format: FRANKKUNG{key}