0

[Challenge] World GDP!

ໝວດ: Programming ລະດັບ: ປານກາງ ໂຈດຂໍ້ນີ້ຈະໃຫ້ເຈົ້າຂຽນໂປແກມເພື່ອອ່ານຄ່າຕ່າງໆໃນໄຟລ໌ລຸ່ມນີ້ ແລ້ວລາຍງານ ອອກໜ້າຈໍ world_gdp_data_2012 ໄຟລ໌ດັ່ງກ່າວມີຂໍ້ມູນ GDP ເປັນເງິນສະກຸນ USD ຂອງຫລາຍຮ້ອຍປະເທດ ໂດຍແຕ່ລະແຖວຈະມີຂໍ້ມູນ ຊື່ປະເທດ, ຈຳນວນປະຊາກອນ ແລະ GDP ຕາມລຳດັບ. ວຽກຂອງເຈົ້າກໍ່ຄືຂຽນໂປແກມໃຫ້ປະມວດຜົນຂໍ້ມູນໃນໄຟລ໌ ແລະ ເຮັດ Report ອອກມາໃຫ້ User ໂດຍຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການກໍ່ຄື: ຈຳນວນປະເທດທັງໝົດພາຍໃນໄຟລ໌. ຈຳນວນປະຊາກອນໂລກ. ຊື່ ແລະ ຈຳນວນປະຊາກອນ ຂອງປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນສູງສຸດ. ຊື່ ແລະ ຈຳນວນປະຊາກອນ ຂອງປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນຕ່ຳສຸດ. ຊື່ ແລະ GDP ຂອງປະເທດທີ່ມີຄ່າ… Continue Reading